⇒  YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI

⇒  İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ORTAK ZORUNLU / ORTAK SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

 

 

Programın Tanımı

İşletmenin belirlenen hedefine ulaşabilmesi için işletme içi –personel, makine, teçhizat vb.- ve işletme dışı – pazar, hammadde, yabancı kaynak vb.- unsurları planlama, organize etme, yöneltme, koordine etme ve kontrol etme süreci olarak tanımlanabilir. İşletme yönetimi, işletmeyi belirlenen amaçlarına ulaştırmak için tüm faaliyetleri planlamak, örgütlemek, yöneltmek, koordine etmek ve kontrol etme çabalarına denir.

 

 Programın Amacı

 

Çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası işletmelerin  ihtiyaç duydukları bilgi, beceri  ve eğitim donanımına sahip, "Nitelikli Aranan İnsan Gücü"nü yetiştirmektir. Ayrıca, kaynakların nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, kısaca tüm yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış nitelikli girişimciler ve meslek elemanlarını yetiştirmek ve öğrencilere organizasyon, yönetim ve değerlendirme yeteneği kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir. Geniş bir ders yelpazesi sayesinde öğrencilere sosyal konulara analitik bakış açısı kazandırılarak kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yolları öğretilmekte ve firmaların -dolayısıyla ülke ekonomisinin- etkili yönetilmesine katkı sağlanmaktadır.

 

 Programın Hedefi

 

İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknolojileri kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim, meslek hayatının hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatı tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilen, alanı ile ilgili konularda araştırma ve geliştirme yapabilme yeteneğine sahip, iş hayatının sevk ve idaresinde yönetime yardımcı olacak, iş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış nitelikli elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 Programın Misyonu

 

Özgün, ahlaki ve toplumsal değerlere sahip, kendi tarihinden ve kimliğinden güç alan, Atatürk ilkeleri ışığında geleceğe yön verebilen çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak; mesleki açıdan yetkin, teorik bilgi ile pratik bilgiyi özümseyen, kendine güvenen, gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip, iş ahlakı bilinciyle donanmış örnek bireyler yetiştirmek.

Programın Vizyonu

 

 

Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirme yolunda ilimiz başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemizin toplumsal gelişme sürecinde önderlik rolü üstlenen; özel sektör ve kamunun ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip, yenilikçi, yaratıcı, ülke sorunlarına duyarlı, sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştiren, evrensel değerlerle donatılmış takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum kültürü oluşturmak ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 

Programın Eğitim Şekli

 

Eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrenciler, "Dersler ve İçerikleri" bölümünde bulunan ilgili dönemlerdeki teorik ve uygulamaları dersleri öğrenirler. İkinci sınıfta okutulan seçmeli dersler, öğrencilerin daha geniş bir perspektif kazanmalarını sağlamakta, iş yaşamları için kariyer planlarına ışık tutmaktadır. Zorunlu yaz stajı süresince öğrencinin iş yaşamı ile tanışması, iş yönetimi, satış ve pazarlama alanında becerilerini arttırması hedeflenmektedir. İş dünyasından davet edilen seçkin konuşmacılar, öğrencilerin konuya bir başka açıdan yaklaşmasını sağlamakta, dersin kapsamının zenginleştirilmesine olanak tanımaktadır. Birinci sınıfta verilen TDP projesi ve ikinci sınıftaki "Yönlendirilmiş Çalışma" uygulamalı dersi, öğrencilerde ekip çalışması ve işbirliği anlayışının yerleşmesine imkân sağlamaktadır. Yine, birinci sınıfta yer alan bilgisayar derslerinin yanı sıra ikinci sınıftaki bazı meslek derslerinde de yoğun olarak bilgisayar kullanımına önem verilmektedir. Öğrenci son olarak, 2. sınıf sonunda yaz döneminde 30 iş günlük zorunlu stajını ilgili sektörlerdeki işletmelerde yaparak eğitim ve öğretimini tamamlamaktadır.

 

 Program Süresince Öğrencinin Edineceği Beceri ve Alışkanlıklar

 
 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk alabilme.
 
 • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.
 
 • Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme.
 
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapma, bilgiyi depolama, depolanmış bilgileri kullanabilme.
 
 • İşletme hizmet ve üretim kademelerinde sorumluluk alabilme.
 
 • Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
 
 • Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
 
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
 
 • Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
 
 • Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilme.
 
 • İş hayatında meslek ahlâkının önemini kavrama.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ