⇒  DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ  DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS MÜFREDATI

⇒  DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ORTAK ZORUNLU / ORTAK SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

DIŞ TİCARET PROGRAMI

 

 

Programın Tanımı  

Günümüzde şirketler, yurt içinde olduğu gibi uluslararası alanlarda da başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanları istihdam etmek isterler. Tüm imalat ve tedarik Sektörünün bu ihtiyacını giderme amacı ile açılan program; ülkemiz ekonomisi için oldukça önem taşıyan dış ticaret ve uluslararası alanda gerekli teorik ve uygulamalı bilgiye sahip ara elemanlar yetiştirmektedir. Dış Ticaret Programı ile öğrencilere; Uluslararası ticaret, Dış ticaret finansmanı, İthalat ihracat mevzuatı, Gümrük mevzuatı, Uluslararası pazarlama, Dış Ticarette Standardizasyon gibi konular yanında işletme alanı bilgileri ve Muhasebeye ilişkin eğitim de sunulmaktadır. Öğrencilere verilen öğretimle, ulusal ekonomide önemli yer tutan dış ticaret alanında, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış kalifiye ve uzmanlaşmış, girişimci meslek elemanı yetiştirilmektedir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir. Programdan mezun olanlara “Dış Ticaret Meslek Elemanı” unvanı verilir.

 

Programın Amacı

Ekonomik küreselleşme süreci, mal ve hizmetlerin dolaşımını hızlandırmakta küresel ve yerel pazar ayrımını ortadan kaldırmaktadır. Buna paralel olarak ülkeler arası ekonomik bütünleşmelerin de güçlenmesi, ithalat-ihracat alanlarını da etkisi altına almaktadır. Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların etkisiyle ihracat ve ithalat ilişkilerini düzenleyen uluslararası ve ulusal mevzuatlar değişime uğramaktadır. İhracata dayalı büyüme politikasını izleyen Türkiye’nin, komşuları ve Avrupa Birliği Ülkeleri başta olmak üzere dünya ölçeğinde ticari ilişkileri artmaktadır. Bu durum ülke genelinde ve özellikle bölgemizde dış ticaret alanında yetişmiş elemana daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Dış Ticaret Programı; ithalat-ihracat alanına giren konularda bilgi sahibi, yabancı dile ve uluslararası ticari mevzuata hakim uzmanları ekonomiye kazandırma ve firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikte dış ticarete yönelik Ara Eleman ve nihayetinde de uzmanlar  yetiştirme amacındadır.  Programdan mezun olan öğrenciler, AB mevzuatını ve ülkemizin üyelik sürecinde yapacaklarını iyi bilen bireyler olarak işletmelerin AB üyeleri ile yapmakta oldukları ve yapacakları ticarete destek sağlayacak düzeyde olacaklardır. Dış Ticaret sektörüne ara insan gücü yetiştirmek amacında olan bu program AB ile ilişkilerdeki gelişmeleri yakından takip edecektir. Bu sebeple programda, ithalat-ihracat sektörünün ihtiyacı olan güncel bilgilerle donanmış, yeniliklerden haberdar, iş-insan ilişkilerini öğrenmiş, girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirilmektedir.

 

Programın Hedefi

Dış ticaret faaliyetlerine başlamak isteyen ya da dış ticareti olan fakat arttırmak isteyen firmaları dış ticaretin genel çerçevesi hakkında bilgilendirmek ve daha  etkin  bir  şekilde rekabet ederek  hedeflerine  ulaşabilmelerini sağlamak, aktif ithalatçı ya da ihracatçı firmaların ilgili personellerinin uluslararası pazarlama süreçlerinin tümüne ilişkin bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak ve yeni istihdam edilen personellerin şirket içi eğitimlerini destekleyerek oryantasyon süreçlerini hızlandırmaktır.

Ayrıca   kariyerine  dış  ticaret  alanında  devam  etmek  isteyen  öğrenci  ya  da  mezunları  bu pozisyon için hazırlamaktır.

Dış Ticaret Programı öğrencilerinin başarı gösterebilmeleri için sorumluluk alma, girişimcilik ve analitik düşünme kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başarılı bir dış ticaret meslek elemanı olabilmeleri için; dış ticaret ve gümrük mevzuatındaki değişiklikleri takip etmeleri ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Programın Misyonu

Ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterliliğe sahip, etik değerlere bağlı, araştırıcı, yaratıcı, problem çözebilen, mükemmelliği arayan meslek elemanları yetiştirmeyi;

 • Öğrencilerine günümüzün rekabetçi, karmaşık ve küreselleşen iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gerekli olan tüm yetenekleri ve bilgiyi kazandırmayı;
 • Okul-sanayi işbirliğiyle hedefe uygun olarak hazırlanan eğitim programlarında temel ve uygulamalı eğitimler vererek, ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılamayı;
 • Topluma karşı hizmet yükümlülüğünü en iyi şekilde yerine getirmeyi, görev edinmiştir.

 

Programın Vizyonu

Evrensel eğitim ve araştırmalarda rekabet edebilecek kaynakları sağlayarak, sürekli değişen koşullara kolaylıkla uyum gösterebilen; bilgi üretimi, bilgi değerlendirme ve öğrenme konusunda dünya çapında bir eğitim imajı geliştirerek uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirmek ve saygı duyulan, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği bir eğitim kurumu olmaktır

 

Programın Eğitim Şekli

Toplam Öğretim süresi 2 yıl olup; Öğretim süresince öğrenciler, bölümünde bulunan ilgili dönemlerdeki teorik ve uygulamaya dönük dersleri öğrenirler. Özellikle, İkinci sınıfta okutulan seçmeli dersler, öğrencilerin daha geniş bir perspektif kazanmalarını sağlamakta, iş yaşamları için kariyer planlarına ışık tutmaktadır. Zorunlu yaz stajı süresince öğrencinin iş yaşamı ile tanışması, Dış ticaret anlamında özellikle ithalat ve ihracat uygulamaları, Gümrük Uygulamaları, Müşterilerle ilgili sipariş ve pazarlama işlemleri, ve E ticaret alanında becerilerini arttırması hedeflenmektedir. Dış ticarete ilişkin sektörde başarılı kişilerin İşleriyle alakalı alanlarında davet edilen kişiler, öğrencilerin konuya daha bir başka açıdan yaklaşmasını sağlamakta, dersin kapsamının zenginleştirilmesine olanak tanımaktadır. Birinci sınıfta verilen TDP – I ve TDP – II  projesi dersleriyle de öğrencilerin ilgili projelerdeki katkılarıyla toplumsal duyarlılıkları arttırılması hedeflenmektedir. Yine, birinci sınıfta yer alan bilgisayar derslerinin yanı sıra ikinci sınıftaki bazı meslek derslerinde de yoğun olarak bilgisayar kullanımına önem verilmektedir. Öğrenci son olarak, 2. sınıf sonunda yaz döneminde 30 iş gün olarak zorunlu stajını ilgili sektörlerdeki işletmelerde yaparak eğitim ve öğretimini tamamlamaktadır.

 

Programdan Mezuniyet Koşulları

Ön lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün ön lisans programını, programda belirtilen tüm ders ve stajların her birinden en az (DD) ve/veya (S) notu alarak tamamlamış olması, Toplamda 120 AKTS’yi tamamlamış ve bunlardan 30 AKTS’nin seçmeli olması ve genel not ortalamasının 2.00 veya üstünde bulunması gerekir

 

Programın İstihdam Olanakları 

Bu programdan mezun olanlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslar arası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında ve Kamu genel İdare hizmet birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı da olabilmektedirler.

 

Programın Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkânları

Dış Ticaret Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak, ikinci sınıfın sonunda işletmelerin dış ticaret departmanlarında staj yapmak zorundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmaktadır. Staj, öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmasına ve değişik sektörleri tanımasına yardım ederken, bir yandan da iş dünyasının öğrencilerimizi ve Programı tanımasına olanak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmelerde sürekli çalışma olanağı bulabilmektedirler. Stajın süresi 30 iş günüdür.

 

Yatay Geçiş Olanakları

Bu programa kaydolan öğrenciler bu konuda yönetmeliğin   öngördüğü şartları sağlamaları durumunda gerek aynı üniversite içindeki ve   gerekse   farklı üniversitelerin Meslek Yüksekokulu   Programları arasında yer alan Dış Ticaret Bölümlerine yatay geçiş imkanlarına   sahiptirler

 

Dikey Geçiş Sınavı İle Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

 

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme/ Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ